Pārdošanas noteikumi

1. Līguma pamats
1.1. Šie Pārdošanas un piegādes noteikumi attiecas uz visiem SIA “Scan-Plast Latvia LSEZ” (turpmāk tekstā – “Scan-Plast”) veiktajiem darījumiem.
1.2. No šiem Pārdošanas un piegādes noteikumiem var atkāpties tikai ja starp Scan-Plast un klientu ir noslēgta rakstiska un parakstīta vienošanās. Tiek uzsvērts, ka šie Pārdošanas un piegādes noteikumi neaizstājcitas vienošanās, ja tāda ir.

2. Piedāvājumi un pasūtījuma apstiprinājums
2.1. Piedāvājumi ir spēkā 2 nedēļas, ja vien nav norādīts citādi. Gala līgums nav noslēgts, kamēr klients nav saņēmis rakstisku pasūtījuma apstiprinājumu.

3. Cenu saraksti, produktu apraksti, mārketinga materiāli utt.
3.1. Scan-Plast patur tiesības mainīt cenas un specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma.
3.2. Scan-Plast patur tiesības apmainīt/piegādāt preces, par kurām panākta vienošanās, pret līdzvērtīgas kvalitātes un funkciju precēm.
3.3. Preču aprakstos vai mārketinga materiālos norādītās preču specifikācijas attiecībā uz, piemēram, izmēriem, izturību vai tamlīdzīgi, ir tikai aptuvenas, tāpēc iespējamas novirzes.
3.4. Scan-Plast patur tiesības atsaukt informāciju par kļūdaini norādītu saturu cenu lapās, produktu aprakstos, mārketinga materiālos u.c., un šīs kļūdas nav saistošas.

4. Piegādes vieta un atbildības nodošana
4.1. Piegāde notiek no Scan-Plast izvēlētās vietas, ja vien nav norādīts citādi.
4.2. Preču nejaušas sabojāšanas atbildība pāriet uz klientu piegādes brīdī.

5. Transportēšanas izmaksas un apdrošināšana
5.1. Jebkuras izmaksas, kas saistītas ar preču transportēšanu no 4.1. punktā minētās adreses, ieskaitot transporta apdrošināšanu, sedz klients, un līdz ar to tās uz Scan-Plast neattiecas.

6. Aizkavēšanās un nepārvaramas varas apstākļi
6.1. Scan-Plast cenšas darīt visu iespējamo, lai piegāde tiktu veikta noteiktajā piegādes laikā.
6.2. Ja Scan-Plast piegāde kavējas, Scan-Plast ir pienākums informēt klientu par piegādes atlikšanu, norādot arī to, kad paredzēts pabeigt piegādi.
6.3. Izņemot standarta produktu pārdošanas gadījumus, klientam nav tiesību atkāpties no līguma.
6.4. Klientam nav tiesību pieprasīt kompensāciju vai līdzīgu atlīdzību, ja rodas kavējumi, kas palēnina pasūtījuma izpildi.
6.5. Scan-Plast nav atbildīgs nepārvaramas varas, transporta šķēršļu, materiālu un/vai apakšuzņēmēju kavējumu, nelaimes gadījumu ražošanā, ugunsgrēka vai tamlīdzīgu notikumu gadījumā.

7. Projekti un citas īpašas piegādes
7.1. Attiecībā uz ierīču uzstādīšanu vai īpašām piegādēm klients ir atbildīgs par oficiālu atļauju saņemšanu un uzstādīšanai nepieciešamo iekārtu pieejamības nodrošināšanu. Ja klients neievēro iepriekš minētos noteikumus, klientam ir jāsedz visas radušās papildu izmaksas.

Klients apzinās, ka Scan-Plast nekad nenodod savas veidnes klientam vai 3. personām.

Ja piegādātās preces saistībā ar Dānijas Zemes reģistrācijas likuma 37. un 38. pantu tiek iebūvētas klienta ēkās, klientam ir pienākums nodrošināt, ka īpašuma tiesību saglabāšana uz piegādātajām precēm var tikt saglabāta arī pēc iebūvēšanas.
7.2. Projekta piegādēm piegāde nenotiek, kamēr nav veikta apmierinoša pieņemšanas pārbaude. Klients nedrīkst izmantot piegādātās preces pirms pieņemšanas testa veikšanas. Scan-Plast atbildība zaudē spēku, ja klients nodod preces ekspluatācijā pirms pieņemšanas testa veikšanas.
7.3. Pasūtītājam ir pienākums pilnībā apdrošināt saņemtās preces un iekārtas, kamēr tās nav nodotas eksplutācijā.

8. Intelektuālās tiesības
8.1. Scan-Plast pieder visas intelektuālā īpašuma tiesības uz jebkuru piegādāto materiālu un produktu vai ir licence uz tām. Materiālu un produktu informācija ir konfidenciāla, un to nedrīkst izpaust trešajām personām vai izmantot citiem mērķiem.

9. Maksājuma noteikumi – īpašumtiesību saglabāšana
9.1. Visas Scan-Plast norādītās cenas ir rēķinā norādītajā valūtā, bez PVN un bez iepakojuma, ja vien nav skaidri norādīts citādi.
9.2. Norēķini sastāvdaļu pārdošanai – neto skaidrā naudā
9.3. Projektu pārdošanai, 30 % samaksā pēc pasūtījuma apstiprinājuma nosūtīšanas, 60 % – pēc piegādes un 10 % – 20 dienas pēc piegādes.
9.4. 9.4. Ja maksājums tiek veikts pēc termiņa, Scan-Plast ir tiesības pieprasīt nokavējuma procentus ar procentu likmi 2 % mēnesī vai jebkurā laikā maksājamās summas daļas apmērā.
9.5. Maksājumu pilnā apmērā var veikt tikai uz rēķinā norādīto bankas kontu.
9.6. Scan-Plast ir tiesīgs veikt faktisku samaksu, un tādējādi klients nav tiesīgs veikt jebkāda veida ieturējumus vai mainīt parāda summu pret Scan-Plast.
9.7. Scan-Plast patur īpašumtiesības uz pārdotajām precēm līdz samaksas veikšanai (īpašumtiesību saglabāšana).

10. Garantijas un sūdzības
10.1. Scan-Plast saviem produktiem sniedz 12 mēnešu garantiju, ja vien to neatceļ vietējie tiesību akti. Tiesiskas sūdzības gadījumā klientam ir pienākums piekrist no Scan-Plast pieņemamā termiņā novērst radušos trūkumus. Pretējā gadījumā garantija zaudē spēku. Importētiem produktiem tiek sniegta garantija, kas ir līdzvērtīga produkta ražotāja sniegtajai garantijai.
10.2. Garantija neattiecas uz: parastu nolietojumu, sala radītiem bojājumiem, klienta izraisītiem bojājumiem, tostarp tādu detaļu izmantošanu, kas nav oriģinālās rezerves daļas, kā arī gumijas vai sintētiska materiāla bojājumiem.

11. Atbildība par produktu
11.1, Puses vienojas, ka klients uzņemas atbildību par produktu. Iepriekšminētais ietver gan likumā noteikto atbildību par produktu, gan saskaņā ar tiesu praksi izstrādāto atbildību par produktu.

12. Tālākpārdošana
12.1. Klients nav tiesīgs tālāk pārdot no Scan-Plast saņemtās preces, nesaņemot rakstisku piekrišanu.

13. Līguma pārkāpums un atbildība par zaudējumiem
13.1. Līguma pārkāpuma gadījumā klienta un Scan-Plast darījumu attiecībās cietusī puse var izmantot vispārējos likumīgos līdzekļus līguma pārkāpuma gadījumā, ja vien šajos pārdošanas un piegādes noteikumos nav noteikts citādi.
13.2. Puses vienojas, ka klientam nav tiesību prasīt kompensāciju par netiešiem zaudējumiem, tostarp par negūto peļņu.

14. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija
14.1. Jebkurš strīds, kas izriet no šī līguma vai ir ar to saistīts, tiek risināts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

04.02.2004.
(Atjaunināts 2023. gada augustā)