Salgs & Leveringsbetingelser

 

1. Aftalegrundlag
1.1. Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle salg foretaget af SP Invest, CVR nr. 18298341 (i det følgende kaldet SP Invest).
1.2. Salgs- og leveringsbetingelserne kan alene gyldigt fraviges i det omfang der foreligger skriftlig og underskreven aftale mellem SP Invest og kunden. Det præciseres, at nærværende Salgs- og leveringsbetingelser ikke viger for kundens eventuelle indkøbsbetingelser.

2. Tilbud og ordrebekræftelse
2.1 Tilbud gælder i 2 uger, når intet andet er anført. Endelig aftale er først indgået når køber har modtaget skriftlig ordre­bekræftelse.

3. Prislister, produktbeskrivelser, markedsføringsmateriale m.v.
3.1. SP Invest forbeholder sig ret til uden varsel at ændre sine priser og specifikationer på varen.
3.2. P Invest forbeholder sig, at ombytte/levere de aftalte varer til varer som har tilsvarende kvalitet og funktion.
3.3. Specifikationer på varen i relation til f.eks. størrelse, holdbarhed eller lignende ­angivet i produktbeskrivelser eller markedsføringsmateriale er alene omtrentlige, og der kan således forekomme afvigelser.
3.4. SP Invest tager forbehold for fejlangivelser i prislister, produktbeskrivelser, markedsføringsmateriale m.v. og er ikke bundet såfremt der er fejl.

4. Leveringssted og risikoovergang
4.1. Levering sker ab Langgade 38-42, ­Feldborg, 7540 Haderup.
4.2 Risikoen for varens hændelige undergang overgår til kunden ved levering.

5. Transportomkostninger og forsikring
5.1. Eventuelle omkostninger forbundet med transport af varen, herunder transportforsikring, fra den i pkt. 4.1 nævnte adresse afholdes af kunden og er således for SP Invest uvedkommende.

6. Forsinkelser og force majeure
6.1. SP Invest tilstræber at foretage levering på det aftalte leverings­tidspunkt.
6.2. Såfremt SP Invests levering bliver forsinket, er SP Invest forpligtet til at underrette kunden om udskydelsen af leveringen og herunder ­meddele, hvornår levering forventes at blive gennemført.
6.3. Med mindre der er tale om salg af standardprodukter er køber uberettiget til at ophæve aftalen.
6.4. Kunden er ikke berettiget til at kræve erstatning eller lignende i forbindelse med forsinkelse.
6.5. SP Invest er ikke ansvarlig i tilfælde af force majeure, transportforhindringer, for­sinkelse fra materiale- og/eller underleverandør, arbejdsuheld og ildebrand.

7. Projekter og andre specielle leverancer
7.1. I forbindelse med montage af anlæg eller specialleverancer er køber ansvarlig for selv at indhente myndighedstilladelser samt sikre, at de til monteringen fornødne faciliteter er til rådighed. Kunden er ved købers manglende overholdelse af ovennævnte forpligtet til at betale SP Invests eventuelle merudgifter.
Kunden anerkender, at dennes formværktøjer aldrig udleveres fra SP Invest.
Såfremt det leverede jfr. Tinglysningsloven §§ 37 og 38 indføjes i købers bygninger er køber forpligtet til at sikre, at ejendomsforbeholdet i det leverede kan opretholdes også efter indføjning.
7.2. Ved projektleverancer sker levering ikke førend der er udført tilfredsstillende overtagelsesprøve. Køber kan ikke ibrugtage det leverede førend overtagelsesprøve er afholdt. SP Invests ansvar bortfalder i tilfælde af købers ibrugtagning førend afholdt overtagelsesprøve.
7.3. Køber er forpligtet til at holde det på købers plads henliggende udstyr fuldt forsikret.

8. Intellektuelle rettigheder
8.1. SP Invest indehaver eller har licens til samtlige immaterielle rettigheder til ethvert udleveret materiale og produkt. Materialet og produktinformation er personligt og må ikke videregives til tredjemand endsige anvendes til andre formål.

9. Betalingsbetingelser – Ejendomsforbehold
9.1. Alle priser oplyst af SP Invest er i danske kroner, eksklusiv moms og eksklusiv emballage med mindre andet udtrykkeligt fremgår.
9.2. Ved komponentsalg betales netto kontant.
9.3. Ved projektsalg betales 30 % ved afsendelse af ordrebekræftelse, 60 % ved levering og 10 %, 20 dage efter levering.
9.4. Ved betaling efter forfaldstid er SP Invest berettiget til at kræve ­morarente, med en rentesats udgørende 2 % pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb (rentes renter).
9.5. Betaling kan alene foretages med frigørende virkning til: Sparbank Vest, reg.nr. 9893, kontonr. 893 00 26337.
9.6. SP Invest har krav på effektiv betaling, kunden er således uberettiget til at foretage nogen form for modregning overfor SP Invest.
9.7. SP Invest forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil betaling har fundet sted (ejendomsforbehold).

10. Garanti og reklamation
10.1. SP Invest yder 12 måneders garanti på egne produkter. Køber er ved retsmæssig reklamation jfr. købeloven forpligtet til at acceptere ­afhjælpning inden rimelig tid fra SP Invest. I modsat fald bortfalder garantien. For fremmede produkter gives der en garanti tilsvarende den producenten af produktet yder.
10.2. Garantien omfatter ikke: alm. slid og ælde, frost, mangler som skyldes købers forhold, herunder anvendelse af uoriginale dele, skader på gummi eller syntetisk materiale.

11. Produktansvar
11.1, Det er mellem parterne aftalt, at kunden i det interne forhold mellem parterne på­tager sig at hæfte for produktansvar. Foranstående ­omfatter såvel det lovhjemlede produktansvar som det i henhold til retspraksis udviklede.

12. Videresalg
12.1. Køber er uberettiget til at videresælge varer modtaget fra SP Invest.

13. Misligholdelse og erstatningsansvar
13.1. Såfremt der sker misligholdelse i samhandlen mellem kunden og SP Invest, kan den krænkede part gøre almindelige obliga­tions­retlige misligholdelsesbeføjelser gældende, med mindre andet fremgår af nærværende Salgs- og leveringsbetingelser.
13.2. Det er mellem parterne aftalt, at kunden er uberettiget til at kræve erstatning for ­indirekte tab, herunder tabt avance.

14. Gældende lov og værneting
14.1. Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale skal afgøres efter dansk ret.
14.2. Enhver tvist udspringende af eller med relation til nærværende aftale skal afgøres ved Byretten i Esbjerg som aftalt værneting i første instans.

04.02.2004.

(Opdateret juni 2023)